وای وای وای رفتم تو نوبت طرح
وای وای وای

زمین و آسمان با ما به کین است🥺

باید چشم‌بند بگیرم بزنم نور این اتاق صبا دهنمو صاف میکنه‌.

ازاین وضعیت موجود عصبانی‌ام.

اکثر کسایی که تو دانشگامون کار میکنن یه مشت مفت‌خور بی‌خاصیت لال هستن.

انتگرال خدا لعنتت کنه
امروز رفتم دانشگا گفتن پروندت صفحه دوم شناسنامه نداره برو بیار.

یعنی میشه من حواس رو تو لباس عروس ببینم ؟

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!