فقط دو نفرید دارین پیام میدین بقیه بووووق

عکس فرستادن تو اینجا جه سخته

خبر هم ارسال میشه اینجا ؟

شانسی این سایتو پیدا کردم . در واقع داشتم یه مطلب علمی سرچ میکردم سر از اینجا در اوردم

این سایت فیلتر هست ؟ یا برای ایرانه ؟

برای بنده تازه وارد چی دارین

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!