مهدی is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse.
B62cb2c8d855a2f9

مهدی @mahdikerachian

کاش زن داشتم غذام جلوم بود

بریم سهام بخریم برا آیندمون هانی:)

یه دختره چن روز پیش گفت بدم میدی:))

مهدی boosted

ولی اگه دادین
داگی بدین
ایستاده

دو حالت داره یا میدن بهت یا میدی بهشون

دیگه برم بخوابم خسته شدم بس کصشعر خوندم فیو زدم:)

مهدی boosted

می‌خوام از این به بعد عصاشو دست بگیرم که تو اتوبوس و مترو بهم جا بدن بشینم ^_^

اعتراف میکنم نگاه پایین به بالا دارم همیشه

مهدی boosted

اعتراف ميكنم دلم ميخواست يه دختر بچه ٥ ساله بودم، با گريه ميرفتم پيش مامانمو بغلش امن ترين جاي دنيا بود

@segreda چند ماه پیش که مشهد زلزله اومد حال الان تو رو داشتم:)
از یه طرف خوابم میومد شدید از یه طرف نگران پس لرزه ها بودم

مهدی boosted

چه کار زشتی دارم انجام میدم

مهدی boosted

فضای؛ «این‌جا جنگله بخور تا خورده نشی» حاکم بر باند.

پیر بشی سخن ور میشی

وختی میگی لنز یاد حرف کامارو میفتم گلخند :))

آبادتر از آن بود که یاد من ویرانه بیفتد