ولی بعد از چند ماه میتونیم به کاربرای جدید اینجا بگیم که اولش مستدون اینجوری نبود, بیابون بود, مخروبه بود.
کونمون جرواجر شد تا درخت توت ها رو آب دادیم و به اینجا رسوندیم.

زِر مفته دیگه کنتور که نمیندازه, یکم گنده گوزی عیبی نداره

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit