بی‌بی‌سی فارسی مدت‌هاست در نگارش فارسی، دلبری می‌کنه. نوشته «تخمین زده می‌شود که تعداد آنان بیش از چند هزار نفر بوده‌اند». جدا از اینکه چرا برای تعداد از فعل «بوده‌اند» استفاده شده، «بیش از چند هزار نفر» یعنی چه؟

Follow

@ahangarha یعنی ما ایرانی نیستیم که پارسی بدانیم!
ما تنها هدفمان دشمنی با ایران است.

· · Web · 1 · 0 · 0

@mecqorlabi
پارسی چی هست؟ من هم پارسی نمی‌دونم.
بی‌بی‌سی فارسی هم مشکلات جدی داره در بخش ویراستاری و دبیری.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!