یه نوشابه بیارید بخوریم

تو این پوزیشن کمرم درد داره اما تکون خوردن و تغییر وضعیت سختیش بیشتر

میخوام بدم رو تیشرتم بنویسن زر نزن

من زدم فارسیا رو فقط نشون بده پس چرا بازم قر و قاطی نشون میده

ایرانی هرجا باشه دوست داره قانون وضع کنه. عاشق رییس بودن و دستور دادن و صاحب شدنه.

دوست دارم پادشاه اسکلا باشم تا اسکل پادشاها

اینجا رو خوب کود ندادینا وگرنه باید بهتر رشد میکرد از پارسال

نمیخواید هلیم نذری بدید؟ یه روز مؤمن شید هلیم مارو بدید بعد دوباره بی‌خدایی

اینجا برای فالو کردن کاربر کم است.

بالاخره شلوارو عوض کردم

منتظرم مهمونا برن شلوارمو عوض کنم

اینجا سوپر مارکت داره؟ گشنمه

خوبه اینجا میشه امید داشت بهش؟

بچه‌ها من از توییتر در رفتم

خوبه منم همینشکلی کار میکنم

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!