مری کی پوس is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

مری کی پوس @merychippus123@mastodon.social

هادی آل بِنی سِندن
هادی وور هادی کیر هادی پارچالا
بانا هیچبیر شی اولماز
نه آراریم نه سوراریم

من هروقت کراش میزنم میام =)))))

من ترم بعد از صبح تا شب هرروز پیششم
اگر آنکراش نکنم بگا میرم واقعا

حتی مامانمم امروز زنگ زد گفت رضا رسوندت امروز یا نه؟ =)))))

من باید به صورت جدی آنکراش کنم وگرنه بگا میرم
مثه دیوونه ها دارم گریه میکنم تعطیلات میانترم دلم تنگ میشه =)))))

البته گفتن نداره ولی اینایی که مری الان با ذوق تعریف می‌کنه برا ما خاطره شده
هر سری میاد همینا رو میگه فقط اسم پسره عوض میشه هر سری

به مرحوم بگید مری رفیقش داره شوهر میکنه حسودیش شده =))))))

بگید بقیه هم بیان
فعلا

منو یاد کراشم انداختین

دیگه چیزی برا جاج وجود نداره
داغون و له و لورده و خدا زده رو که جاج نمیکنن

واااای پدرامم
چقد دلم براش تنگ شده

رفتی و رفتی و این دل من
منتظر بشنوه آخر شب
صدا گرمتو از پشت خط

رئیسش مگه بیتا نبود؟

بیاید منو جاج کنید
من دارم میرم