مری کی پوس is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

مری کی پوس @merychippus123@mastodon.social

ولی جدی من هرروز منتظر خودکشی مامانمم

اما تو
هیچ بودی و دیدم هنوز هم،
در سینه
هیچ نیست
به جز آرزوی تو...

من همیشه اینجوریم که از هرکس خوشم میاد
نمیتونم کاری کنم در رابطه باهاش
و باید بیخیال شم

یه دختره ام بود همیشه غر میزد ... اسمش چی بود ..مری؟! چی شد شوهر کرد؟

نه مرحوم
شوهر نکردم
غرهامم بیشتر شده

کسی هست مقاله م رو بدم بخونه نظر بده؟

فک کنم تو یک سال گذشته هیچوقت اینقدر حالم بد نبوده :(

مانتو جدید ندارم برا شروع ترم :(

چقدر حرف میزنه

دلم میخواد یه مهارت یاد بگیرم
ولی فقط دلم میخواد

بیز ایکی آشیک کافالاری کاریشیک

بیر ساغا چارپتیک بیر سولا چارپتیک

ناسیل بیتتی بیزده شاشیردیک

کیمه سورسان چوک یاکیشیردیک

سودیک سونونو بیله بیله سودیک

داها گنچتیک تابی کولای یولو سچتیک

مرحوم فقط اینکه تو جزوه باید قلب و ام ام بکشم
آخه ممدرضاست

عمر همه لحظه ی وداعست...

نیماااا =)))))
بیا متنی که واسه نشریه نوشتمو بخون نظر بده =)))))

امتحان بیوشیمی عملی دارم و خدارو شکر حداقل 7نمره آزمایشگاهو دارم

ممد که روم کراش داره و بهم گفته بود بیا جلسه بهش پیام دادم و خیلی خوب برخورد کرد و کاش رفته بودم و کیر توش