مری کی پوس is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

مری کی پوس @merychippus123@mastodon.social

شما اسم تجاوز میاد مو به تنتون سیخ میشه .. ولی هر روز تو هر کوچه خیابونی به یه دختر ، زن ، پسر ، بچه، تجاوز میشه تجاوز فقط جنسی نیست حتی یه نگاه و یا حرفم تجاوز محسوب میشه

دیوثا ، هر دفعه صبح بیدار شدن معادل یبار شکست عشقی خوردن میمونه.

اونایی ک الان راحت تو رختخواب گرم نرمش ن کپه مرگشون رو گذاشتن... بجون خودم اگه یبار دیگه شب چس ناله کنند، یخچال ساید بای ساید از عرض تو حلقشون می کنم.

واقعا...؟؟ واقعا داری نصیحتمون میکنی؟ نصیحت اونم از نوع اجتماعی شخصیتی؟؟ حتی بنظرم داری از بالا بهمون یه نگاه عاقل اندر بیچاره های ناامید میکنی.
کاش میشد ترورت کنیم

زمان ما اجتماعی داشتیم توش خانواده آقای هاشمی از کازرون رفتن نیشابور تو راه ولی کون ما رو پاره کردن دیوثا

ولی جدی من هرروز منتظر خودکشی مامانمم

اما تو
هیچ بودی و دیدم هنوز هم،
در سینه
هیچ نیست
به جز آرزوی تو...

من همیشه اینجوریم که از هرکس خوشم میاد
نمیتونم کاری کنم در رابطه باهاش
و باید بیخیال شم

یه دختره ام بود همیشه غر میزد ... اسمش چی بود ..مری؟! چی شد شوهر کرد؟

نه مرحوم
شوهر نکردم
غرهامم بیشتر شده

کسی هست مقاله م رو بدم بخونه نظر بده؟

فک کنم تو یک سال گذشته هیچوقت اینقدر حالم بد نبوده :(

مانتو جدید ندارم برا شروع ترم :(

دلم میخواد یه مهارت یاد بگیرم
ولی فقط دلم میخواد

بیز ایکی آشیک کافالاری کاریشیک

بیر ساغا چارپتیک بیر سولا چارپتیک

ناسیل بیتتی بیزده شاشیردیک

کیمه سورسان چوک یاکیشیردیک