Follow

برای هزارمین بار:

حرام زاده در اصطلاح فرهنگ ایرانی اسلامی به کسی گفته می‌شود که پدر و مادرش قبل از رابطه جنسی جملات مد نظر دین یا قانون را تکرار نکردند.

نشان از تهی مغز بودن است که فردی که پدر و مادرش عقد قانونی کردند را برتر از کسی که پدر و مادر عقد نکردند، دانست.

کلمات بار معنایی دارند، یک اصطلاح جا افتاده را بدون تفکر تکرار نکنیم! فرزند نتیجه رابطه بدون عقد بودن ویژگی ناپسند نیست! برای فحش از عبارت «حرام زاده» که تحقیر این دسته از افراد است استفاده نکنید.

· · Web · 1 · 3 · 10

@meryem_maleki
فحش‌های نادرست و زن‌ستیز و هموفوب رو حذف کنیم عملن چیز خاصی ازشون باقی نمی‌مونه
حروم‌زاده، مادرفلان، خواهرفلان، بی‌ناموس، کونی، اوبی، و...
واقعن یه چالش بزرگی شده برای خود من که پس چجوری ناسزا بگیم :))

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!