یه بوق با برچسب #میرحسین بزنین ببینم روبات اوکی شده؟

Follow

@danialbehzadi
لینک سورس کد بات ، فک کنم مشکل داره

@mohammad19khodaei نه ها… این نشونی قدیمیشه. شاید کش شده تو نمونه‌ات. صفحهٔ وبش رو باز کن تو زبونهٔ جدید.

@danialbehzadi
شما اینقد خفنی من استرس دارم که داری جواب منو میدی.
حتما همینجوریه که میگی

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit