منو یادت نره
من با سیگار و خاکسترش
هپروت ا همه جا بهتره
منو یادت نره

ساک فقط دارکوبی
سوسول بازی نمک ریختن با ساک لباس اینا نداریم

زین هم اومد
کونی بازی شد
جمع کنیم بریم

پسری که از سوسک نمیترسه ولی چندشش میشه کونیه

دایرکت نمیاید یا بریم درس بخونیم؟

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit