Παιδιά έχω να σας πω πολλά, από όλα όσα έχω γνωρίσει εδώ ως τώρα. Σίγουρα και θετικά και αρνητικά. Επίσης σε κάποια θέματα είναι αναπόφευκτη η σύγκριση με Ελλάδα κλπ.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!