مقاله‌ای که نوشتم، «سوءتفاهمی به نام نرم‌افزار» امروز سرانجام در سایت میدان @meidaan منتشر شد. در نوشتن این مقاله آدم‌های خوب زیادی بهم کمک کردند؛ حسین @hosein و @Freetux و احسان‌الله @Ehsan و نامیه @namie همین جا تو ماستدون نظرها و پیشنهادهاشون رو با پیغام خصوصی بهم فرستادند که بهم خیلی کمک کرد مقاله رو بهتر کنم. زایباتسو @mrmortezaa و سفیدبرفی @Marip و @saadat54 هم پیشنهاد کمک دادند ولی فرصتی نموند که پیشنهادهاشون به مقاله برسه. ممنون از همه‌تون 😀 🙏
meidaan.com/archive/60280
#نرم_افزار_آزاد

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!