ഇനീപ്പോ കിളിക്കൂട്ടില്‍ ഇടുമ്പോ ഒരു കോപ്പി ഇവിടേം ഇട്ടേക്കാം..

പണ്ട് കിളിക്കൂട്ടില്‍ ആദ്യം കയറിയ ഓര്‍മ്മ വരുന്ന്...

ട്വിറ്റര്‍ ബാന്‍ ചെയ്താല്‍ ഞാാാാന്‍ ആനപ്പുറത്ത് വരും...

ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ കൂടാം..

അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെടുന്ന ജനതയോടൊപ്പം

ഏകാന്തതയുടെ അപാര തീരം...

ട്വിറ്റര്‍ ബാന്‍ ആകുമെന്നോര്‍ത്ത് കയറി വന്നതാണ്...😜

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!