'' കടമില്ലാതെ കഞ്ഞിയുത്തമം ''

🙏

Alkulth boosted

മാസ്റ്റഡോൺ ഒക്കെ ചത്തോ.. എന്തൊക്കെയാർന്നു..

Alkulth boosted

ഇവിടെയാരുമില്ലേ ഒരു ബൂസ്റ്റ് കലക്കിത്തരാൻ :/

Alkulth boosted

മ്യൂസിക് വിത്ത് ബോഡി മസിൽസ്

Alkulth boosted

എല്ലാ കേരള മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിനോടും ....
ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് സമരം നടത്തികൂടെ ??

പറ്റില്ല ..അല്ലെ 😏

finally this happened yesterday !!

Wow 👍

Alkulth boosted

ലഹരിയില്ലാതെ പുതുവത്സരത്തെ വരവേൽക്കുന്നവർക്ക് ബൂസ്റ്റ് അടിക്കാനുള്ള ടൂറ്റ്. #ടീംജീവിതമാണ്‌ലഹരി

Alkulth boosted

If you're good at something, ̶n̶e̶v̶e̶r̶ ̶d̶o̶ ̶i̶t̶ ̶f̶o̶r̶ ̶f̶r̶e̶e̶ do it for free, destroy capitalism, build a community.

Alkulth boosted

അടുത്ത വർഷം എങ്കിലും നല്ലതു ആയിരിക്കണേ 😒

Alkulth boosted
Alkulth boosted
Alkulth boosted

Happiness cannot be traveled to owned,
earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love , grace and gratitude
Good day my love bundles 🤗

High end phone camera's these days ....which turns brown face to pure white

Whom are you trying to cheat?
What pleasure do you get by faking?
🤦‍♂️ 🤦‍♂️

Alkulth boosted
Alkulth boosted

വിജനമായ ഓഫീസിൽ കീബോർഡിൽ കുത്തി ഇരിക്കുന്നു ....

Alkulth boosted

ലോകം മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങും, പ്രതിഷേധക്കാരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരക്കിലാകും. 1938 ൽ ക്രിസ്റ്റാൽനാച്ചിനെതിരായ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകോപനം നാസികൾ അവരുടെ ദുഷിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞില്ല.

നിരന്തരമായ പ്രതിരോധം മാത്രമേ അതിനെ തടയാൻ കഴിയൂ.
#WakeUp
#resistCAA

Alkulth boosted
Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!