ഉഷ്ണം ഉഷ്ണേന ശാന്തി !

@MoChuisle സിമ്പിൾ ആയി ഇത് ചെയ്താൽ മതി
കൊളസ്ട്രോൾ
ഡിം !

പാതിരാ ലീലാവിലാസങ്ങൾ

അയ്യയ്യോ വിയർത്തു കുളിച്ചു !

അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ലല്ലോ

Show thread

Fried rice ... ഡോണ്ട് യു് ലൈക് ?

വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല
ടീം കുബൂസ്‌

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!