Follow

RT @Lleialtat@twitter.com

El nostre company @AgusGiralt@twitter.com ha iniciat aquesta campanya per denunciar la degradació de les façanes patrimonials per part del cablejat de telefonia que colonitza caòticament els nostres barris. twitter.com/324cat/status/1388

🐦🔗: twitter.com/Lleialtat/status/1

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!