Calvo verwijten dat-ie oppositie voert en tegelijk beweren dat net híj een dictatuur voorstaat. Curieus. (Of niet, als je in overweging neemt dat in Vlaanderen de zogenaamde [!] kritische stem vooral van … de meerderheid komt.) ochtendgrijs.be/notes/68905785

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!