Follow

Voor de ecorealisten: stel nu, hé, dat we – al ons nietsdoen ten spijt – door toegenomen droogte flink moeten gaan investeren in onze watervoorziening: gaan we dat dan bekostigen met groene pestbelastingen of met extra schulden?

(Met terugverdieneffecten van een reeks lastenverlagingen, natuurlijk! Domme!)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!