‘Het feit dat de daling van de leerprestaties niet veroorzaakt is door leerlingen met een migratieachtergrond, neemt niet weg dat er nog steeds een grote kloof bestaat tussen de leerprestaties van autochtone leerlingen met een migratieachtergrond.’ kuleuvenblogt.be/2019/11/20/kw

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!