@spla bé, OSM és una base de dades geogràfica, i el que fas servir és una app (Organic Maps, no?) que agafa les dades i les representa en un mapa.
Qui fa l'app decideix quines dades representa i quines no. Organic Maps ha decidit mostrar tot tipus de territoris: els polítics, els lingüístics, els històrics...
Per ser una app de mapes generalista no creiem que sigui adequat mostrar tot això.
Contactem amb per esmenar aquest problema.

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!