چرا این جا هیچ کس آشنا نیست؟

سهیل boosted

البته ظریف از همون اول توییتر بود. فقط مشکلش این بود که اونم فارسی حرف نمی‌زد!

ولی این جا یاد اولای توئیتر می‌اندازدم. هی نصب می‌کردم ببینم کسی فارسی حرف می‌زنم یا نه، می‌دیدم کسی نیست برنامه رو حذف می‌کردم!

بابا بذارید شبکه اجتماعی تاسیس بشه بعد فیلترش کنید!

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!