Follow

"Hur ska plattformsjättar regleras för att stärka innovation och medborgerliga rättigheter?" E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3.

Deltagare: @britstakston@twitter.com @_Mab_@twitter.com @talandersson@twitter.com och @AnglaEklund@twitter.com

Stream: twitch.tv/piratvision

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!