Follow

Idén om att porrfilter och åldersverifiering skulle skydda barn och unga mot pornografi har fått starkt fäste. I flera sammanhang tas förespråkarnas påståenden som sanning, trots att det saknas vetenskapligt stöd för att tekniska lösningar utgör ett skydd mot oönskat innehåll.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!