Follow

Julen närmar sig! Skicka en julhälsning till FRA med en begäran om registerutdrag. Beställ eller skriv ut ditt julkort på frajul.se/.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!