Follow

RT @Engstrom_PP@twitter.com

Verktyg för innebär stora risker för hela samhället, sa @dfri_se@twitter.com i sitt remissvar.

Genom att staten aktivt söker efter eller köper säkerhetsluckor utsätts allmänheten för stora risker.

Men regeringen avfärdar alla kritiska synpunkter i lagrådsremissen. twitter.com/dfri_se/status/119

🐦🔗: twitter.com/Engstrom_PP/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!