Follow

RT @Engstrom_PP@twitter.com

Den olagliga marknaden för minskar långsamt, och den lagliga ökar i samma takt i Kanada.

Den totala konsumtionen gick upp några procent första kvartalet det var lagligt, men har nu fallit tillbaka till samma nivå som det var innan legaliseringen.

Källa: Kanadas SCB twitter.com/tomte_skum/status/

🐦🔗: twitter.com/Engstrom_PP/status

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!