Follow

RT @stenssok@twitter.com

Patrick Breyer från tyska Piratpartiet talar i EU om hantering av patientdata. Det här är vår mest privata information och bör hanteras därefter, och makten över hur informationen används måste ligga hos patienten själv. youtu.be/8cyLhBVJiKo

🐦🔗: twitter.com/stenssok/status/12

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!