Follow

Europadomstolen fäller Sverige för brister i FRA-lagen!

Bristerna handlar om skydd för organisationers korrespondens, krav på andra länders hantering av vår info samt efterhandsgranskning om hur enskilda fått sina uppgifter avlyssnade.

sverigesradio.se/artikel/europ

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!