آفازیا بگیرین به حق این روزا

ببینید اون کلمات فاخرتون رو هر چند وقت یه بار به کار بگیرین

من امروز سر امتحان همش خواب بودم

البته من اعلام میکنم 140کاراکتر خط قرمز ماست

نیمه پر لیوانو ببینید
بعدا توویتر اپشنای خوب این ماست و دوغُ میاره

دمتون گرم کراشتونم پیدا کردید
من هنوز نمیدونم خودم کجام

ولی یه لحظه فکر کنین این جماعت بخان توت سیاسی بکنن!

توتاتونو نگه دارین برای بعد اذان

اگه اینقد شعور داشتین همون توویتر میموندین!

عجیبه
هنوز یه عده نیومدن که اینجا رو ارث پدریشون بدونن و به اونایی که جدیدا میان حمله کنن!

همتون که تو توویتر هستین
اینجا هم که شبیه اونجاست
حرفامون که به 140 کاراکتر هم نمیرسه
بگید چه مرگتونه چرا آومدید اینجا
.
.
.
یکی بیاد همه اینها رو به خودم بگه

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit