அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் நமக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படும் அதே வேலையில், அவற்றை மாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தும் போக்கும் முறையே நடைபெற்று வருவதும் மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.

- p2pfoundation.net/

- shareable.net/

- commonstransition.org/

போன்ற சமகால செயல்பாடுகள் ஊக்கமளிக்கிறது. நம் நேரத்தை இவற்றை புரிந்துக் கொண்டு செயல்படுத்துவதிலும் செலுத்துவோம்.

Citations are as important to #science as hyperlinks are to the web. What if the entire citation graph was available as open data? We're getting closer to this being a reality. Dario Taraborelli, who leads Wikimedia's research team, writes on Boing Boing about the Initiative for Open Citations (i4oc.org/):

boingboing.net/2018/04/14/open

#opendata #openaccess

Before you read or watch Facebook's CEO testifying today, you need to read this. He's not sorry: every activity we'… twitter.com/i/web/status/98378

In case you were wondering why Congress today is treating Facebook's CEO like an old friend rather than grilling hi… twitter.com/i/web/status/98378

We need a world where "we" should be free on all matters.

If we want to create a layout where we specify both the height and width of an image, creating a flexible layout, we can use 'object-fit' to crop the image.
In this video, @jensimmons explains how to use 'object-fit' to achieve some good layout: t.co/9XEiMGcpek t.co/9D5lDN6D4a tweeted by @MozDevNet

After #LibrePlanet 2018, we have a huge treasure trove of videos of fantastic talks on topics in #freesoftware. First up: Brett Smith @Brett20XX, Director of Strategic Initiatives @Conservancy, with "A usability study of the GPL." https://u.fsf.org/2iy

Are you ready? Here's all the data Facebook and Google have on you:

Where you’ve been
What you’ve searched
What you've deleted
When and where you workout
What apps you use
A comprehensive advertisement profile of you
...and more.

theguardian.com/commentisfree/

🚨SOFTWARE UPDATE🚨

The web interface (plinth) v0.27.0 has been released to unstable. Check it out here: freedombox.org/download/

The full list of changes can be found here:
salsa.debian.org/freedombox-te

I hope some of you might have seen my updates on my current book reading. It is a book about a 90 year old from

If not, you can check here. mastodon.social/@prashere/9971

I was happy to know that yesterday Leftword Books have organized a book release function on this same book by CM and economist Prof. and Kerala's Finance Minister and also one of the co-author of the book Dr.

Registration is now open for DebConf18, in Hsinchu, Taiwan http://qttr.at/22qd

Hey folks!

I'm quite new here. I'm interested in freesoftware, freesoceity, freeknowldge.

Show more
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!