اخیراً برای انجام کاری، مجبور شدم با #ویندوز سر و کله بزنم. خواستم بگم این که می‌گن ویندوز خیلی بهتر شده درسته. رشد ویندوز ، چند برابر رشد گنو در مدت مشابه بوده!
ولی…
فرض کنیم یه سیستم‌عامل آرمانی وجود داره به نام آ.
سه سال پیش، ویندوز ۳ درصد شبیه آ بود و گنو ۶۰ درصد. امروز ویندوز ۱۰ درصد به آ شبیهه و گنو ۷۰ درصد.
بله، ویندوز حدود دو و نیم برابر بهتر شده و گنو حتا دو دهم برابر هم بهتر نشده. با این حال، رشد ویندوز ۷ درصد بوده و گنو ۱۰ درصد.
ویندوز با همین سرعت بره، ۱۰ سال دیگه می‌رسه به امروز گنو

@danialbehzadi
آزاد بشه، حریم خصوصی رو رعایت کنه، ترمینال بیاد بهش و بتونه دستورات یونیکس رو اجرا کنه، مال مایکروسافت نباشه و کامپایلر گنو بهش اضافه بشه، من می‌رم ازش استفاده می‌کنم و معتقدم خیلی هم خوبه. شما رو نمی‌دونم دیگه.

Follow

@ar @danialbehzadi
ویندوز قشنگیش به همین زشت بودنشه!

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!