کویین پشمک
خلاصه اینکه تا یه سال فکر کنی گربت نره، بعد ببینی مادست، رکوردی بوده برای خودش

Follow

@fzero

ولی انصافا این بنده خدا قیافه‌اش تابلوئه که بانو می‌باشند... حالا خوبه بدن در بیاد. 🤣

· · Web · 1 · 0 · 0

@ravexina بچه‌تر که بود معلوم نبود اینقدر :)))

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!