میشه منو پی‌بگیری و بگی تو دوست خوب منی؟

Follow

@saji

یه چی مثل:

"خار 🤬 هر کی که دنبال نکنه..." بیشتر جواب میده فکر کنم.

درواقع میخواسته بگه: "خار 🌹 رفته تو دستم اعصاب ندارم هر کی دنبال نکنه خار 🌹 تو دستش"

· · Web · 1 · 0 · 0

@ravexina عههه
نمی دونستم اینجا فوش آزاده
حله پس 😏

@saji

فوش نداده که... بنده خدا اومده بگه خار گل جلو دهنشو گرفتند.

@ravexina آره راس میگی بد زمونه ای شده، بد

@saji

اینم مستندات که فردا حرف در نیارند...

@ravexina اینو ندیده بودم ، کلا تو باغ نیستم 😆

@saji

چون متوجه شدم دو زاریت نیافتاده گذاشتم. 😉

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit