نمیدونم surge چشه! ولی نذاشت نسخه آخر رو بذارم رو اون آدرس قبلیه بالا به همین دلیل رو این آدرس بالا هست دوستان:

pinafore-farsi-2020-11-21.surg

راسی جدا از این که متن راست به چپ و اینا مشکلش حل شده توش یه سعیایی هم کردم که تم دراکولا رو بهش اضافه کنم :)) متاسفانه من دیزاینر نیستم خیلی سر در نمیارم ...

Show thread
Follow

:)) از دیزاینر‌های عزیز و دوستانی که ذوق هنری دارن دعوت به عمل میاد که بیان کمک رنگا جدید بزنیم براش :))
راسی گفتم برا wiiz تم دراکولا رو انتخاب کردم؟ :))
جای بحث داره ها :))‌ خیالتان راحت.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!