می‌دونم همه انتخاب ندارن و بعضیا از روی ناچاری کار می‌کنن، ولی باز به نظرم استعفا دادن از کار وقتی شرکت همچبن شرایطی داره و انقدر به وضوح کار نادرست انجام میده خیلی کار با ارزشیه.

قبلتر هم اینو گفتم، قبلتر هم خودم این کار رو کردم، آسون نیست، ولی کار درستیه.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!