Cantu connosches s'istòria de is fèminas de Sardigna? Sardware amus preparadu custu cuitz de Telegram pro agiudare a sa Wikipèdia sarda in su progetu Wikifèminas 2020:
t.me/sardware/125

Partètzipa puru tue a Wikifèminas2020 in sa Wikipedia sarda:
t.me/adriamartin/7

Ischias chi in totu is Wikipedias isceti unu 17% currispondet a biografias de fèminas, e imbetzes s'83% currispondet a biografias de òmines? Agiuda dae immoe a sa a iscantzellare su divàriu de gènere cun 2020! sc.wikipedia.org/wiki/Wikipedi

In maju amus a collaborare cun 2020, sa prima maratona de iscritura de sa , cun s'iscopu de crèschere is biografias de fèminas e de minimare su divàriu de gènere. Agiuda agiunghende nòmines de fèminas sardas sc.wikipedia.org/wiki/Wikipedi!

E si nd'andamus oe cun "Su palu", innu catalanu (Lluís Llach) cantadu dae @adriamm in (tradutzione de M. Atzori, Dr. Drer)!
t.me/adriamartin/6

Show thread

Bona a totu sa gente, sarda o nono, chi traballat pro is limbas de Sardigna!
Annuntziamus chi semus collaborande cun sa Wikipedia sarda e cun AmicalWikimedia in , una maratona de tradutzione de boghes a subra de fèminas sardas. Àteras noas chitzi!

Salude! Aprofitamus custa atualizatzione pro annuntziare chi amus bortadu pro . Cun custu, Sardware frunit giai sa tradutzione de totu is produtos de (55k paràulas). Si boles collaborare cun nois, iscrie·si!
telegram.org/blog/400-million

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!