Salude!

Oe, pro sa Die de sa Sardigna, amus seberadu de publicare una tradutzione noa, chi bos batimus in paris cun sos augùrios mannos nostros: Mastodon 🐘🐘!

Mastodon est una retza aberta federada a còdighe abertu e de propiedade comunitària.

Registrade·bos e proade·lu oe, e ammentade·bos de nos sighire!

"Torra a ti pigare sa fache".
Sighit sa petitzione contras a sa possibilidade de èssere connot* dae sistemas automàticos aunde si siat s'agatamus.
sardumatica.net/node/109

Iscàrriga·ti de badas «Valores 2021», su calendàriu de @FeminismoINC chi amus bortadu in sardu! t.me/s/sardware/157

Leghe puru s'intervista chi FeminismoINC at fatu a Flavia: feminismoinc.org/2021/03/femin
Bonu 8 de martzu de luta!

Cras (7/2) in , ùrtima puntada de "Adrià-Beni cun me" (RAI3, 9.30 h). Luca Meloni, Gianfranco Fronteddu e Lisandru Beccu (Sardware) amus a chistionare paris cun Adrià in pitzus de e tecnologia: , , , , , e meda àteru!

Oe su Diari de Barcelona pùblicat custa intervista, cun riferimentos a Sardware.

Adrià Martín: "Semus in unu protzessu globale de desertificatzione linguìstica".
diaridebarcelona.cat/w/adria-m

Mazinendi chilometri ciavanendi in pa la Saldigna insembi a l'ativista Agostino Peru e lu linguista Riccardo Mura. Chista duminiga 31 a li 9.30, innantu a sighi lu viaggju di Adrià, unu studiosu di linghi catalanu 'inutu a fassi un gjiru tra Viddaeccja e Locusantu a imparà lu gadduresu. !

📻🎙 Non sutzedit ònnia die de intèndere chistionare su sardu in is programmas prus ascurtados de sa Catalugna! Oe Adrià, de Sardware, est istadu intervistadu dae sa ràdiu catalana Rac1. Ascurtade·ddu inoghe: adriamusic.cat/index.php/bloc-

Domìnigu 17/1, 9.30 h, isceti in direta in RAI3 Sardigna, sa de 3 puntadas de «Beni cun me» in L'. Cun Giuliana Portas, Irene Coghene (Plataforma per la Llengua), lo Barber e Claudio Gabriel Sanna. A sa fine de sa trasmissione, nd'amus a chistionare in sa ràdiu catalana RAC1.
www.adriamusic.cat

🗞📰 Prima pàgina! Oe, sas limbas de retzint unu votu positivu in sa 1a pàgina de El Punt Avui —giornale istòricu catalanu. Su viàgiu linguìsticu de sa trasmissione e su CD sunt in « sard», dae David Paloma: elpuntavui.cat/cultura/article

🔥💪🏾Piticu su traballu! 👩🏽‍💻🧑🏽‍💻 Oe semus prenos de noas:

1. Amus tradùidu s'Initziativa pro is Regiones Natzionales. Firma tue puru pro chi sa polìtica europea pighet in cunsideru is regiones natzionales! www.nationalregions.eu/sc

2. Oe est s’anniversàriu de ; nd’amus tradùidu s’artìculu in : sc.wikipedia.org/wiki/Simone_d

3. Regordade·si: cras a is 9.30, apuntamentu in cun , sa trasmissione a subra de multilinguismu in Sardigna! t.me/s/adriamartin/58

Si no as bidu sa prima puntada de «Adrià – », in su blog de su programma nde podes torrare a bìdere un’arrogheddu: su cuntzertu de a su Poetu, in ue cantamus paris «Su palu» in sardu ('L''), de Lluís Llach.
adriamusic.cat/index.php/sc/20
(📹: Mauro Pes)

Cras, domìnigu 3 a is 9.30 h in , prima essida de «Beni cun me». Sa trasmissione, presentada dae Adrià Martín (membru de Sardware), imperat isceti is limbas de Sardigna. Custu est su trailer: facebook.com/webtvdesaslimbasd. In sa prima puntada, in s'universidade de , at a essire Flavia Floris, issa puru de Sardware.

Salude! Pro s’agabbu de s’annu, e cun sos augùrios nostros a bois pro su nou, oe presentamus su curretore regionale ortogràficu pro sardu (CROS) —giai a disponimentu in lìnia e pro @libreoffice e — comente estensione pro @Firefox!
addons.mozilla.org/firefox/add

Unu regalu chi isperamus chi bos at a agradare! E ammentade·bos de nos sighire in sas retes nostras, sas dies chi benint, ca b’ant a èssere noas mannas in su cumintzu de s’annu chi intrat! Bonu 2021!

S'iscuadra de Sardware at bortadu su situ de s'Initziativa Tzitadina Europea pro legalizare sa cumpartzidura de archìvios. Firmade inoghe: freesharing.eu/sc/. Sa cumpartzidura de cultura est de profetu pro totu sa sotziedade!

Est pro custu chi nd'aprofitamus oe pro cumpartzire su CD nou, in sardu e in catalanu (aligheresu e continentale), de Adrià Mor (t.me/s/adriamartin/53), "", cun lissèntzia lìbera: www.adriamusic.cat. Iscarrigade·ddu e regalade·ddu!

Firmade su Manifestu pro una tecnologia linguìstica aberta (openlt.org/), in manera chi is limbas minorizadas de totu su mundu tèngiant atzessu a totu sa tecnologia. Est netzessàriu pro garantire s'ecologia linguìstica e sa diversidade culturale. Pro nd'ischire de prus, leghide ite nde narat sa gente de Sardumàtica: sardumatica.net/node/88

👩🏽‍🏫🧑🏽‍🏫 Maistros e maistras de s'iscola sarda, presentade sa dimanda pro tènnere is cursos bostros in sardu! Fintzas a su 10/12/2020. Àteras informatziones: regione.sardegna.it/j/v/2568?s

S’iscuadra de Sardware est pregiada de presentare cun , su primu telèfonu de su mercadu chi includet su sardu comente limba preinstallada, gràtzias a framapiaf.org/@ubports e . Agatade totu is dispositivos a disponimentu pro entusiastas in ubuntu-touch.io! Vìdeu cumpletu: t.me/sardware/128

👋🏾 Salude! Amus bortadu sa versione 7 de , chi arribat cun vìdeu-mutidas 👩🏽‍💻👨🏽‍💻. Ispassiade·si!

Cantu connosches s'istòria de is fèminas de Sardigna? Sardware amus preparadu custu cuitz de Telegram pro agiudare a sa Wikipèdia sarda in su progetu Wikifèminas 2020:
t.me/sardware/125

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!