خواهرم یه بار تصمیم گرفت کیبرد کامپیوتر رو باز کنه داخلشو با سشوار تمیز کنه. دکمه‌ها رو کند، ریخت بیرون بعد نتونست جا بزنه و کیبرده دیگه کار نکرد.
هنوز معتقده عوضش خوب تمیز شد.

Follow

تمیزی تو خونواده‌ی ما حرف اول و آخرو میزنه.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!