این همه جر خوردن آیا جز برای اینه که هنوز تو مغزت پر شته؟

حدس میزنید کی روز اول قراره دیر برسه؟

یعنی چه اتفاقی برام افتاده؟
(راهنمایی: با مسافرای کرج سوار قطار میشدم)

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!