از درد لاعلاجی به خر میگم خان باجی

حدس میزنید کی هنوز داره سکسکه میکنه؟ 🤔

@plutonium_ =))))))))
تو چرا از شوهر کردن اون خوشحالی؟
بچسب به دوس دختر خودت :blobcatcoffee:

حیف شد.
تازه فهمیده بودم بیگودی چه باحاله.

Show thread

و البته چهل دقیقه‌ست بی وقفه سکسکه میکنم. :blobmiou:

مامانم میگه به نظرم کرونا کار آمریکاست.
که راست میگه.

حس میکنم دارن از زانو ساکشن میکنن.

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!