Follow

@YurikPeytrushka és molt bèstia que s'estigui facilitant la feina als grans empresaris i no hi hagi manera que es doti dels mínims a les treballadores de la sanitat

@sisco_garcia

Totalment.
No tenen cap capacitat d'estat. Ho tenen tot privatitzat i s'ho reserven

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!