Genialt! Posten Norge nekter å regne ut portopriser med mindre jeg åpner opp for å sende data til doubleclick.net. Hvor er de illegale kurernettverkene når når man trenger dem?

#posten #norge #ovevåkningskapitalisme
Follow

@harald send en epost til samferdselsministerens offisielle adresse og forklar problemet

· · Web · 1 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!