அரசு ஊழியர்கள் என்ற அங்கீகாரத்தை வென்றெடுத்த பீகார் ஆஷா தொழிலாளர்கள் – தோழர் மதிவாணன் tnlabour.in/news/7874

தடையாணை அளித்த நீதிபதியின் கருத்துகளும், தொழிலாளர் வர்க்கம் படிக்க வேண்டிய பாடமும் tnlabour.in/automobile-industr

உழைப்போர் உலகம் செல்லும் பாதை தொகுப்பு 31 – தோழர் சாரு ரவிச்சந்திரன் tnlabour.in/news/7865

இ-சேவா ஊழியர்கள் பிடிக்கப்பட்ட சம்பளத்தையும் பாதுகாப்பான வேலை நிலைமைகளையும் கோருகிறார்கள் tnlabour.in/news/7859 -SevaCentres

“இஸ்லாமியர்கள் பொதுச் சமூகத்துடன் இணைந்து இருப்பதன் மூலம்தான் இந்துத்துவாவை வெற்றி கொள்ள முடியும்”: கோம்பை எஸ். அன்வர் thetimestamil.com/2019/01/07/% .அன்வர்

Show more
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!