மார்க்சிஸ்ட் டூட்ஸ் is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
மார்க்சிஸ்ட் டூட்ஸ் @tamil_left_toots

இன்று மார்க்சின் 200வது பிறந்த நாள். மார்க்சின் படைப்புகளை வாசிப்பு தொடங்க இதைவிட சிறந்த தினம் இருக்க முடியாது. மார்க்சை கற்போம், மார்க்சிடம் கற்போம்! ✌️

கூலியுழைப்பும் மூலதனமும் படித்து விட்டீற்களா? இல்லையேல் இங்கு துவங்குங்கள். marxists.org/tamil/marx/1847/w

· Web · 1 · 2