ما کوه زیاد میریم. اگه کرونا اجازه بده این تابستون دیگه توچال رو باید بزنیم. اینجا کی اهل کوهنوردیه؟

Follow

@Maahaan ما هروقت حوصله‌مان سر بره همین بغل الونده و قله کلاغ و یخچال. تشریف بیارید. ‌

· · Web · 1 · 0 · 1

@tayyebi
مرسی. شنیدم زدن الوند صخره‌نوردی داره. یه باری همدان باید بیام. بخصوص لاله‌جین.

@Maahaan نه. چندتا مسیر داره. بچه‌های باشگاه صخره‌نوردی از اون مسیر‌هاش می‌رن. یخچال اما اکیپ حرفه‌ای می‌خواد. یا بدن‌های قوی که صبح زود برن شب برگردن، یا کمپر‌های مجهز باشن که شب بمانند.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!