چه سرویس آزادی برای ایمیل پیشنهاد می‌کنید که با دامین شخصی بشه از اون استفاده کرد؟

Follow

@mz

من WebMin و VirtualMin دارم و همه کاری باهاش میکنم من جمله ایمیل.

@tayyebi
عالی
من دنبال یه سرویس‌دهنده ایمیل می‌گردم که امکان ست کردن دامین شخصی رو هم بده.

@mz

آها مثل اینترپرایز جی‌میل.

خوب hostinger.com و سایر cloud emailها احتمالا.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!