خبر علمی امروز:
«دانشمندان شواهدی را ارائه کردند که به نظر می‌رسد یک ذره کوچک زیراتمی از قوانین شناخته شده فیزیک پیروی نمی‌کند! یافته‌ای که می‌تواند حفره‌ای را در درک ما از جهان باز کند. »
ببینید حتا تو #فیزیک هم چیزی به اسم درست و غلط نداریم. تصوّرات ما که در زندگیمون بارها عوض می‌شن که به جای خود!

Follow

@danialbehzadi
یه قصه معروفی هست که میگه انیشتن یه روز از دانشجوهاش امتحان می‌گیره.

یکی ازش می‌پرسه «جناب فلانی! حتما اشتباهی شده... اینا همون سوال‌هایی نیستن که پارسال به همین گروه دادید؟»

جواب میده «اشتباهی نشده حواسم هست.»

میگه «پس چی؟»

جواب میده «جواب‌ها عوض شدن!»

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!