جلسه ۲۶۳ گروه کابران لینوکس تهران در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در ساعت ۱۵ الی ۱۷ بصورت وبینار برگزار خواهد شد.
این جلسه شامل ۲ ارائه می‌باشد:
۱) ارائه اول توسط آقای امیرحسین گودرزی با موضوع راهی بسوی DevOps.
۲) ارائه دوم توسط آقای امین جوادی با موضوع دوستی با Z Shell.
به دلیل مشکل فنی پیش آمده در تاریخ ۲۸ فروردین ماه این جلسه به هفته اول اردیبهشت ماه موکول گردید، ولی جلسه اردیبهشت ماه در آخرین پنجشنبه انجام خواهد شد.
برای مشاهده وبینار به سایت زیر مراجعه کنید.
سایت: meet.tehlug.org/263

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!