Nu når vi taler som selvstændigt fag og i fagene. Så synes jeg, at en diskussion af hele det ontologiske fundament for en “forståelse af teknologi” er alt for fraværende, og ligger alt for dunkelt og underbelyste i diverse design- og læringsteoretiske tilgange. Alt for ofte ender man i funktionelle perspektiver og værktøjsmetafore, uden at der som sådan reflekteres yderligere over det. Hvorfor?

@Uffepost ... tror det kommer meget an på hvem der taler... i FSK-forsøget er der søgt at skelne mellem teknologi og artefakt. Men mange finder distinktionen svær at forstå fordi teknologi går fra et konkret hverdagsord til et abstrakt teknologifilosofisk begreb. Det gør det svært at gå et spadestik dybere og diskutere om og/eller hvorfor denne teknologiforståelse er vigtig, relevant og hvad vi vil med den i forhold til skolen og eleverne.

@rhachmann ja, og derfor er det jo helt vildt, at den diskussion ikke fylder mere. “Teknologiforståelse” i FSK-forsøget kommer alt for nemt til at virke som en lobbyisme-maskine for Informatik og programmering fordi common sense forståelsen passer her. Vi stopper der, hvor man nøjes med at skelne mellem eleven som consumer (artefakt) eller producent (teknologi). Men det har vi jo gjort de sidste 15 år. Det er da et kæmpe problem for et fag, der gerne vil være “Teknologiforståelse” eller?

@Uffepost helt enig i at det er en problematik som er vigtigt at få diskuteret. Ved ikke om informatik kan reduceres til en så snæver tænkning, men du har ret i at man i forsøgets beskrivelser (og Oles bog) er meget optaget af især analyse/producent/programmeringsdelen. Synes der tegner sig et andet billede i prototyperne, hvor fagudviklerne er mere fokuseret på at tilføre fantasi, kreativitet, myndiggørelse til begrebet. Men ærgerligt hvis projektet overordnet tegner det billede du beskriver.

@rhachmann @Uffepost Med al respect for Ole et al's bog, så er den altså SLET ikke dækkende for den design teori, der findes derude. Det er ikke helt fair at reducere design feltet til diskutioner af consumer/producent-forhold.

@tgislev @rhachmann Jeg er enig @tgislev Og netop derfor er diskussion af det ontologiske i hele teknologiforståelses aspektet vigtig. Rikke N hos jer gør noget godt med “Teknologifantasi”, og fx Fibigers “Filtret ind” er et alternativt bud, men det er imo omkring de ontologiske aspekter, at humanisme kan/skal sætte et kraftigere aftryk på teknologiforståelse. Ellers bliver vi i consumer/produ el. artefakt/tekno dikotomien i fsk. Vi glemmer at spørgsmålet: Hvad er teknologi? Ikke er indlysende.

Follow

@Uffepost @rhachmann Du taler om faget "teknologiforståelse", right? Det er vi enige i, den humanistiske stemme i den (lokale/nationale) diskusion er meget stille. I den internationale forskning (f.eks. design/STS/Techno-filo) er der masser af humanistisk islæt, som jeg gerne så præge den nationale diskusion mere.

· · Web · 1 · 0 · 1

@tgislev @rhachmann ja jeg taler om forsøget med at hive det ind i fagene og at etablere det som selvstændigt fag i fsk.

@Uffepost @tgislev Gode pointer og er helt enig - et spørgsmål er så, hvem der skal føre denne diskurs og hvor? Lærerne, lederne, fagudviklerne, forskerne, STUK... om med hvilket udgangspunkt? Det kan hurtigt ende i samme ufrugtbare cirkus som digital dannelses-diskussionen, hvor alle råber op uden blik for de forskellige aktørers livsverden, felter og interesser. Et andet (åbent) spørgsmål er om hhv design og tek. som videnskaber er konsistente nok til at kunne argumentere ud fra?

@rhachmann @Uffepost @tgislev det er jo forholdsvis abstrakte ting I siger så jeg er ikke sikker på jeg forstår hvad I mener. Men hvis I siger at det er vigtigt at arbejde med teknologihistorie så man får et indblik i hvordan teknologier medvirker til at vi udvikler nye samfundsformer, tænkemåder, relationer osv. Så ja! Og erkendelse af og erfaring med hvordan valg af teknologi gør en forskel for hvad vi gør og hvem vi er. Og forståelse for magtkoncentrationskapitalismens relation til teknologi.

@jeppeb @rhachmann @tgislev Jeg tror, at jeg siger noget med, at det er afgørende for et fag som tek. forståelse, at man også eksplicit beskæftiger sig med forskellige svar på spørgsmålet: “Hvad er teknologi?” Er det værktøj og hardware? Er det software, sprog og kommunikation? Er det systemer? Er det teknologi, når mennesker ikke er direkte involveret? etc. Altså teknologiforståelseR i flertal eller teknologisyn/definitioner.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit