برای دسترسی آزاد به اینترنت و مرور وب ناشناس بدون به جا ماندن رد، از Tor Browser استفاده کنید.

برای اینکه بدانید که مرورگر Tor چگونه از حریم خصوصی و هویت شما حفاظت می کند، ویدئو را ببینید.
youtube.com/watch?v=Y16VGmL577

دانلود مرورگر Tor از:
torproject.org/download

و یا با ارسال ایمیل به:
gettor@torproject.org

Follow

اگر در ارتباط مشکل داشتید bridge (پل) را در حالت obfs4 فعال کنید. برای دریافت کمک و راهنمایی بیشتر، می توانید به این آدرس ایمیل ارسال کنید:
frontdesk@torproject.org

نصب برای اندروید:
play.google.com/store/apps/det

نصب برای iOS : apps.apple.com/us/app/onion-br

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!