Pinned toot
Pinned toot

Ngày thứ 3 của năm 2019, gửi lời chúc muộn cho một năm mới gặt hái nhiều thành công mới trong cuộc sống.
Năm mới thắng lợi mới.

Pinned toot

@trannguyenqb :
:mastodon: on @trannguyenqb
📷 on @trannguyenqb@pixelfed.social
📽️ on @trannguyenqb
📚 on @trannguyenqb and on * @trannguyenqb@diasp.org.
Connect me with your federated social network.

Nguyện boosted

#Anfora is an open source online photo album, an ethical alternative to Instagram.

It's currently under development, you can follow the latest updates at:

@anfora

If you're a developer, you can help out at:

github.com/anforaProject/anfor

Anfora will use the ActivityPub standard to form a decentralised network of independent sites.

As AP is the same standard used by Mastodon, Pixelfed, Pleroma etc you will be able to follow Anfora accounts from these sites too.

#AlternativesAtoZ #DeleteInstagram

Ngày thứ 3 của năm 2019, gửi lời chúc muộn cho một năm mới gặt hái nhiều thành công mới trong cuộc sống.
Năm mới thắng lợi mới.

Nguyện boosted

Introducing the Raspberry Pi TV HAT - Raspberry Pi

Announcing the Raspberry Pi TV HAT: a tiny board that lets you receive, view, and stream DVB-T2 television broadcasts with your Raspberry Pi

Introducing the Raspberry Pi TV HAT raspberrypi.org/blog/raspberry

Nguyện boosted
Nguyện boosted

If you are looking for a #Plume instance, try fediverse.blog/. It is hosted by @gled (thank you 💚) and is regularly updated. And unlike on baptiste.gelez.xyz, the content will never be deleted.


"Vọc" thêm một dịch vụ khác sử dụng giao thức , giống với . Giao diện và tính năng ổn. Cho phép post 1000 ký tự. Có widget hình ảnh, có chỗ để chat, chơi tương tác. Có cả tính năng reaction như Facebook.
Theo giỏi mình trên @Trannguyenqb .

:mastodon:
Mẹo cho các bạn Tây khi bắt đầu đến với những mạng XH như , ,# Friendica, * v.v... là tạo ra những bài giới thiệu bản thân ngắn có chứa những tag như , để người cũ có thể biết và kết nối.
Người Việt, có thể thêm những tag như hay cho dễ phân biết.
Mình sẽ theo giỏi những tag này thường xuyên.
Bạn mới chơi, có thể dùng 2 tag đó để giới thiệu bản thân nhé.
Mình sẽ theo giỏi và list bạn trong .


Quản lý và sử dụng nhiều tài khoản / , tập trung về một nơi.
Mình đang sử dụng , giao diện khá dễ sử dụng, quen thuộc, không khác giao diện nhiều lắm. :mastodon:

Nguyện boosted

mastodon.social isn't blocked in China! No VPN needed- sweeeeeeet:dancers:

@trannguyenqb :
:mastodon: on @trannguyenqb
📷 on @trannguyenqb@pixelfed.social
📽️ on @trannguyenqb
📚 on @trannguyenqb and on * @trannguyenqb@diasp.org.
Connect me with your federated social network.

Show more

Nguyện's choices:

Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!